Stadgar

Stadgar


Föreningen stiftad 1978


DackeKatten, i dessa stadgar även kallad föreningen, har som syfte


 • Att samla kattägare och intresserade i Småland med omnejd.
 • Att genom föredrag, kurser, diskussioner och utställningar propagera
 • för katten som husdjur.
 • Att motarbeta djurplågeri.
 • Att försöka öka kattens rättsliga skydd.
 • Att samarbeta med andra kattklubbar i såväl Sverige som i utlandet.
 • Att tillvarata kattägarens intresse.

 

 

Medlemmen

 

§1

 

Blivande medlem inväljs av styrelsen eller av styrelsen utsedd person efter skriftlig eller muntlig ansökan som skall vara efterföljd av inträdesavgift. Inträdesavgiften (årsavgiften) fastställs av ordinarie årsmöten. Ansökan får inte bifallas, förrän styrelsen övertygat sig om att den sökande ej häftar i skuld till annan kattklubb.
 

§2

 

Årsmötet kan efter förslag från en enhällig styrelse utse en hedersledamot till den, som på ett utomordentligt sätt främjar föreningens syften.

 

§3

 

Medlem som önskar sitt utträde ur föreningen gör detta skriftligen och blir då omedelbart skild från föreningen. Eventuella förfallna avgifter erlägges enligt styrelsens bestämmande.

 

 

Uteslutning av medlem

 

§4

 

Medlem som ej erlagt stadgad årsavgift eller som brutit mot dessa stadgar eller handlat mot hederns lagar kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

Uteslutning av medlem får icke ske förrän medlemmen beretts tillfälle att inom viss, av styrelsen föreskriven tid (minst 14 dagar) yttra sig i ärendet. Beslut om uteslutning skall med avgivande av orsak delgivas medlem genom rekommenderad brev med mottagningsbevis.

Medlem som uteslutits av styrelsen, äger rätt att vid kommande styrelsemöte, söka ändring i styrelsens beslut, under förutsättning att han inom 14 dagar efter det att han fått del av beslut, hos styrelsen skriftligen inlämna besvär över detsamma. Besvär skall föreläggas det ordinarie möte, som hålles närmast efter besvärstidens utgång och skall särskilt angivas i kallelsen till mötet. Klaganden skall minst 8 dagar innan kallats med rekommenderat brev.

Görs beslut om uteslutning p.g.a. bristande betalning av stadgade avgifter skall styrelsen återkalla beslut om avgifterna betalats före besvärstidens utgång. Om uteslutning sker upphör alla förpliktelser mellan föreningen och den f.d. medlemmen.

Uteslutning av medlem skall meddelas SVERAK och klubbar tillhörande SVERAK.

 

 

Medlemskap

 

§5

 

Medlemskapet i föreningen ska löpa per kalenderår, dvs. från 1januari till 31 december . Medlem erlägger en årsavgift, fastställd av ordinarie årsmöte, avgiften skall vara erlagd senast månaden efter medlemsperiodens utgång.

Familjemedlem betalar en reducerad avgift, familjemedlem erhåller ej föreningens publikationer.

Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.

Medlem är junior till 15 års ålder.

 

 

Deltagande i utställningar

 

§6

 

Medlem får inte utan styrelsens medgivande representera föreningen.

 

§7

 

Medlem äger inte rätt att på annat sätt än som föreskrivs i SVERAKs stadgar och bestämmelser deltaga i utställningar och andra arrangemang.

 

 

Styrelsen

 

§8

 

Materialförvaltare


 • Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av ordförande och fem övriga ledamöter jämte två suppleanter.
 • Styrelsen har sex röster. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.
 • Ledamot och suppleant utses vid ordinarie årsmöte bland röstberättigade medlemmar.
 • Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång inträder den suppleant, som enligt den mellan suppleanterna bestämda ordningen står i tur, såsom styrelseledamot fram till nästa årsmöte.

  §9

   

  Styrelsen sammanträder då ordförande eller vice ordförande kallat och är beslutsmässig då minst fyra av antalet ledamöter är närvarande.

   

  §10

   

  Styrelsen skall verka för föreningens framåt- skridande och tillvarataga dess intressen.


  Ordförande

  är föreningens officiella representant, leder styrelsens förhandling och övervakar dess stadgars efterlevnad.


  I ordförandens frånvaro träder vice ordförande i dennes ställe.


  Styrelsen fördelar själv arbetsuppgifterna bland ledamöterna däribland att föra medlemsmatrikel. Finns det inga speciella skäl fördelas uppgifterna till sekreterare, kassör och materialförvaltare som följer:


  Sekreterare


  • Att föra och förvara protokoll över styrelsens sammanträden.
  • Att registrera och förvara inkommande post.
  • Att i samråd med ordförande underteckna utgående skrivelser och förvara kopior.
  • Att ha kontakt med SVERAK.


  Kassör

   

  • Att sköta föreningens in- och utbetalningar.
  • Att upprätta inventarieförteckning.
  • Att föra kassabok över klubbens ekonomiska verksamhet.


  Materialförvaltare


  • Att arkivera föreningens papper.
  • Att förvara föreningens materiel.
  • Att hjälpa kassören med inventarieförteckning.


  §11

   

  Styrelsens verksamhetsberättelse skrivs gemensamt av styrelsen.

   

  §12

   

  Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.

   

   

  Möten

   

  §13

   

  Med Dackekatten hålles:


  • Ordinarie årsmöte innan januari månads utgång.
  • Ordinarie möten minst 4 gånger om året.
  • Extra möten när så erfordras.


   Tidpunkt och plats för mötena bestämmes av styrelsen.

   Kallelsen till ordinarie årsmöte skall vara hos medlem senast 14 dagar före mötet.


   §14

    

   Rösträtt har medlem som betalt medlemsavgift och som under året uppnår en ålder av minst 13 år, samt hedersmedlemmar.


   Rösträtt får ej utövas med fullmakt.

   Icke röstberättigad medlem har yttrande- men icke förslagsrätt.

    

   §15

    

   Möte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

    

   §16

    

   Vid ordinarie årsmöte skall följande avhandlas:


   • Fråga om mötets behöriga utlysande.
   • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
   • Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet.
   • Styrelsens verksamhetsberättelse.
   • Revisionsberättelse.
   • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
   • Val av styrelsen, så att hälften väljs vartannat år:


   Ena året (jämnt år):


   • Föreningens ordförande tillika styrelsens ordförande, för en tid av två år.
   • Sekreterare, för en tid av två år.
   • Ledamot för en tid av två år.


   Andra året (ojämnt år):


   • Vice ordförande, för en tid av två år.
   • Utställningssekreterare, för en tid av två år.
   • Kassör för en tid av två år.


   Varje år väljs:


   • Suppleanter i styrelsen för en tid av ett år.
   • Två revisorer för en tid av ett år, i detta val får styrelsens ledamöter icke deltaga.
   • Valberedning för tiden fram till kommande årsmöte.


   Förslag, som väckts av styrelsen eller som lämnats till styrelsen av röst- berättigad medlem minst 14 (förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen minst 30) dagar före mötet.

    

    

   Verksamhets- och räkenskapsår samt revision

    

   §17

    

   Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast följande ordinarie årsmöte.

   Räkenskapsåret omfattar 1:a januari - 31 december.


   Räkenskaperna (jämte styrelsens protokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning mm) skall lämnas till revisorerna senast 20 dagar före ordinarie årsmöte.

    

   §18

    

   Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det senaste räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast 5 dagar före ordinarie årsmöte.

    

    

   Beslut

    

   §19

    

   Beslut fattas med acklamation eller avges genom votering (öppen eller sluten).


   Vid votering bestämmes utgången utom i frågor som omfattas i paragraf 21, genom enkel majoritet.


   Om vid votering, som icke avser val, uppstår lika röstetal skall det förslag gälla som biträdes av ordförande, vid val och sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.


   Alla beslut skall bekräftas genom klubbslag.

    

   §20

    

   Beslut i fråga om ekonomisk natur får icke fattas, om inte frågan varit upptagen i föredragningslistan för möte.

    

    

   Stadgefrågor

    

   §21

    

   Förslag om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning får endast avgöras vid ordinarie årsmöte. Vid upplösning eller stadgeändring krävs beslut av minst 2/3 av vid mötet närvarande är röstberättigade medlemmar.


   §22

    

   Vid upplösning av föreningen skall beslutas om användning av föreningens tillgångar. Detta skall omedelbart delgivas SVERAK med bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, åtföljda av revisionsberättelse jämte balans- samt resultat räkningar.

    

   §23

    

   Utöver dessa stadgar gälla SVERAKs stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar och övrigas i vederbörande ordning utfärdade föreskrifter.


   Ordförande och sekreterare är ansvariga för att dessa stadgar, föreskrifter och anvisningar vid behov finnas tillgängliga för föreningens medlemmar.


   Ändringar är antagna på ordinarie årsmöte 1993-03-07, 1998-01-25, 2002-01-27 samt 2015-01-18.


   Copyright ©  All Rights Reserved to DackeKatten