Uppfödardiplomering

Uppfödardiplomering


Funderar du på att bli diplomerad uppfödare?


Så här skriver SVERAK på sin hemsida:

”Att vara SVERAK- diplomerad uppfödare är att betrakta som en kvalitetssäkring. Uppfödaren åtar sig att vara uppdaterad med, ta del av och följa nya beslut, regler och författningar samt att akrivt agera för kattens om sällskapsdjur och för god djurhållning. Efter godkänt test ska en SVERAKS-diplomerad uppfödare ha en grundläggande katt- och förbundskunskap att dela med sig av till kattköpare och till blivande kattuppfödare”


Vid testtillfället ska uppfödaren


  • ha fyllt 18 år
  • vara fullvärdig medlem i en SVERAK-ansluten kattklubb
  • ha SVERAK-registrerat minst en kattkull
  • ej varit under disciplinära åtgärder inom SVERAK de senaste 24 månaderna
  • ha stamnamn inregistrerat hos FIFe.


Dessa krav är en grundförutsättning för att få göra diplomeringstestet.


Under förutsättning att stamnamnets huvudinnehavare fullföljt och klarat testet sker publicering på SVERAKs hemsida samt i SVERAKs förbundstidning under rubriken ”Diplomerade uppfödare”.


Tänk på att läsa grundregler och ansökningsblankett noggrant!


Utbildningsmaterial


Grund för testfrågor är främst FIFes och SVERAKs stadgar och regler samt SVERAKs kompendium Att ha katt.


Det åvilar den som avser att göra test att själv införskaffa nödvändigt utbildningsmaterial till den kostnad och de rutiner som gäller vid aktuellt tillfälle.


Det är att varmt rekommendera att den som avser att göra test läser igenom utbildningsmaterialet före själva testtillfället. Det är dock tillåtet att ha utbildningsmaterialet tillgängligt under själva testet. En viktig del av utbildningen är bland annat att lära sig att hitta i regelverkens olika delar.

> Läs om stadgar och regler


Material du behöver kan beställas av DackeKatten, bestående av SVERAKS stadgar och regler
(4 häften) och SVERAKS innehållsrika häfte ” Att ha katt”. Kostnad för materialet är inkl porto 150 kr, som sätts in på DK:s Bankgiro: 362-4905, märk betalningen ”diplomeringsmaterial”.

> Materialet kan också beställas direkt från Sverak.


Inom kort kommer material och prov att komma hem i din brevlåda, du har då drygt en månad på dig att genomföra testet och skicka in det till SVERAK för rättning.


Testmiljö


Genom att ”på heder och samvete” intyga att test genomförs av sökande själv får test utföras i hemmiljö, genom medlemsträff i klubbregi eller liknande.


Testformulär och avgift


Undertecknad ansökan skickas i original per post till (för vidare befordran till SVERAK):


DackeKatten

c/o Eva Johansson

Gullskog Sandbacken

566 92 HABO


Avgift för test är för närvarande 500 kr. Inbetalning sker till SVERAKs bankgiro 630-2962. Ange tydligt vad inbetalningen avser. Kvittokopia på inbetald avgift bifogas ansökan.

 

När ansökan inkommit SVERAKs kansli sänds testformulär per post till sökande.


Testformuläret består av två delar;

del 1 omfattar 10 skrivfrågor (totalt 12 poäng) där svar ska ske skriftligt

del 2 omfattar 50 kryssfrågor och påståenden "sant eller falskt" (totalt 50 poäng)


Testfrågorna slumpas fram för varje formulär vilket gör att varje test blir unikt.

För att klara testet ska minst 11 poäng i delprov 1 samt minst 45 poäng i delprov 2 uppnås.


Om sökande ej uppnår krav för godkännande anses testavgift vara förverkad. Önskas nytt test får ny ansökan och inbetalning ske.


Testet har ett ”bäst-före-datum” - cirka 40 dagar från utskriftsdatum. Om svarsformuläret inkommer till SVERAKs kansli (ankomststämpel gäller) senare än detta datum anses ansökan och testavgift vara förverkad. Önskas nytt test får ny ansökan och inbetalning ske.


Godkänt prov belönas med ett diplom och att du blir upptagen bland ”Diplomerade uppfödare” på SVERAKS hemsida.


Rättning


Rättning av test sker av SVERAKs kansli 1-2 gånger per månad. Information om datum för testrättning publiceras på SVERAKs hemsida.

Copyright ©  All Rights Reserved to DackeKatten